Tarımsal Danışmanlık
Yaşamın her alanında gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Artan nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminde sürekli bir artış sağlanırken, günümüz insanının çevre ve sağlıklı gıda konusundaki duyarlılığı tarımsal üretimde yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Sonuçta; emek, sermaye, ve arazi gibi üretim faktörlerinin arasına bilgi de çok önemli bir üretim faktörü olarak girmiştir. Bu nedenle bilginin çiftçiye, mahallinde, zamanında, uygun tekniklerle ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan Tarımsal Yayım, ulusal tarım politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir. Teknolojiyi geliştirmeyi ve geliştirilen teknolojileri çiftçisine en etkili şekilde ulaştırılmasını "Ulusal Tarım Politikasının" odağına yerleştirmeyen ülkelerin uluslar arası arenada rekabet şansının olmayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bu gelişmeler doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından " Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik " hazırlanarak 08 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile; kamu, üretici örgütleri, sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde, mesleki yeterliliği belgelenmiş, sürekli kendilerini geliştiren, yeni bilgi ve teknolojileri takip eden danışmanlar tarafından yürütülmesi, tarım sektörümüzün teknoloji üreten, bunu kullanan ve bu yolla dünya ile rekabet eden bir sektör haline gelmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Tarım Danışmanı
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan kimse genel anlamda "danışman" olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, edinmiş olduğu tarımsal bilgi ve deneyimleri, üreticilere sunan ve onlara yol gösteren teknik yeterlilik ve bilgiye sahip , yetki belgesi sahibi kişiler de "tarımsal danışman" olarak tanımlanabilmektedir. Daha geniş bir tanımlamaya göre ; mevcut olanaklarla verim ve kalitesi yüksek ürün elde etmek, maliyetleri minimuma indirerek daha fazla kazanç elde edilmesi amacıyla üreticilere yol gösteren, düzenli kontrollerle onları izleyen, bilgilendiren ve yönlendiren kişi tarım danışmanı olarak adlandırılmaktadır.

Tarım Danışmanının Görevleri
a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veyahizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak,
b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda hertürlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekildeürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
e) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri konularındayayım/danışmanlık yapmak,
f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak,
g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarındanyararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
j) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetindebulunmak,
k) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek
  Telefon: 0533 332 82 44
  Mail: guzel.aynur52@gmail.com
  Adres: Şarkiye mahallesi Şükrü Efendi sokak 27/1 Altınordu/ORDU

HİZMETLERİMİZ


FINDIK BUDAMASI:

Fındık dikildiğinden itibaren 80-100 yıl arasında verim verir. Bu bizim bölgede 60-80 yıla iner. Bu süre içinde iyi budama yapılmazsa orman çalılığı ve ağaçları haline gelir.O halde planlı ve zamanında budama yapmamız şarttır. • ANA DAL BUDAMASI: Fındık hasadı yapıldıktan sonra yapraklarının dökülmeye başladığı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında: 2 yılda bir kez yapılmalıdır. Çakıldak fındıkta 10–12, Tombulda ve Yağlıda 8–10 ana dal sabit tutulmalıdır. Verimden düşmüş yaşlı ve yaralı ana dallar toprak seviyesinden düz bir şekilde budama testeresi ile kesilmelidir. Ana dal içi budaması yapmayı da ihmal etmeyiniz. Geniş bilgi Danışmanınızla iştişare ediniz.

• DİP SÜRGÜN BUDAMASI: Fındık ocağı ana dallarının dip kısımlarından. Her yıl bol miktarda dip sürgünleri (ışgın) çıkmaktadır. Eğer bu sürgünler düzenli periyotlar halinde kesilip temizlenmezse ana dallardan oluşacak fındık verimine etki eder. O halde Dip sürgün budaması her yıl iki kez olmak üzere; 1.si Mayıs ayı ve Haziran ortalarına kadar, 2.si ise Sonbaharda fındık hasadından sonra ana dal budamasıyla (Eylül-Ekim–Kasım) dip kısımlarından toprak seviyesinden fındık bıçkısı ile kesilmelidir. Şunu unutmamalıyız ki, dip sürgünlerinden ana dallara her ocak ta 2-3 tane yedek sürgün bırakılmalı, sürgünlerin boyu 1-1.5m’ye ulaşınca tepesinden kesilmelidir. Böylece bol verime yatması sağlanır. Ayrıca kesilen sürgünler ocak diplerinde bırakılmamalıdır. Aksi halde yabancı haşerelerin saklanmasına, mantarı hastalıkların çoğalmasına yardım etmiş oluruz. Daha fazla budama bilgisi için Tarım Danışmanınızla bire bir görüş alışverişinde bulununuz.


TARIM KİREÇİ ATILMASI

Kireç ; Toprak asitliğinin giderilmesinde, bitkinin Mag-nezyum, Kalsiyum, ihtiyacının karşılanmasında, Fındıkta erken dökülmeyi önleyerek verim artışı, danelerin dolgun ve iri oluşu ile Randımanı artırır. Fındık yapraklarında sararma ve erken yaprak dökülmesini gideren, toprağın korunması, balçıklanmayı, kaymak bağlamayı önleyen katkı maddesidir

Kireç eksiği ; Toprağın PH değerinin düşmesi ile Asitliğin artması, kök gelişimi zayıflar, iç doldurma azalır, buruşukluk artar. Erken dökülme, uç kuruma artar, mantarı hastalıklar çoğalır.Toprağın Yapısı bozulur. Yağan yağmurlardan istifade edemez. Fındığın iste-diği besin elementlerini yeterince alamaz bitki zayıflar erken sararma ve erken yaşlanma görülür.Kireç kullanma zamanı: Fındıklar hasat edildikten sonra (Kasım-Aralık aylarında) şekilde görüldüğü gibi düz ve meyilli arazilerde 5-10 cm. derinlikte kazılarak atılmalıdır.


GALERİ

  Telefon: 0533 332 82 44
  Mail: guzel.aynur52@gmail.com
  Adres: Şarkiye mahallesi Şükrü Efendi sokak 27/1 Altınordu/ORDU